dilluns, 7 de març de 2016

testament of youthQuatre anys de la vida de la escriptora i activista política Vera Brittain, de 1914 a 1918, els anys de la gran guerra.

La protagonista interpreta una jove de 17 anys quan comença el film i en el transcurs del temps fílmic veu morir al seu germà, al seu promès i a dos dels seus millors amics.

La seva participació com infermera a França a la primera línea del front ens mostra la monstruositat de la guerra més cruel de la historia recent amb una mestria absoluta del director James Kent provinent del món de la televisió.

El fet de comptar com rol estel·lar a Alicia Vikander, Oscar 2016 per ‘The Danish Girl’, es un afegit que dona un interès especial a la contemplació d’aquest document, fins i tot poètic, dels horrors tràgics d’aquella cruenta guerra. 
DVD - TESTAMENT OF YOUTH - 2014 - 8/10 - http://www.imdb.com/title/tt1441953/

1 comentari:

Soy Sofia Maror ha dit...

Increíble, vale mucho la pena esta película, me encantaría leer el libro. Hay muchos fac­to­res con­cu­rren­tes que per­mi­ten que Testament Of Youth cale hon­da­mente. En pri­mer lugar se des­taca la narra­ción de Kent quien en todo momento optó por la sobrie­dad y el bajo per­fil para lograr que el drama adquiera fiso­no­mía pro­pia sin nece­si­dad de recu­rrir a esce­nas en los cam­pos de bata­llas; en su lugar, expone a los heri­dos y mori­bun­dos del com­bate en las salas de los hos­pi­ta­les. Tam­bién es meri­to­rio seña­lar cómo frente a un tema tan dra­má­tico el rea­li­za­dor supo evi­tar que las emo­cio­nes se des­con­tro­la­sen aun­que per­mi­tiendo que el espec­ta­dor se invo­lu­cre de lleno con lo que está presenciando. Otro de los aspec­tos de inte­rés reside en el exce­lente elenco que el rea­li­za­dor ha sido capaz de reunir; así, Vikan­der trans­mite con su lumi­nosa pre­sen­cia todos los mati­ces que atra­viesa Vera frente a la pér­dida de sus seres que­ri­dos. De verdad no se la pueden perder ya que es una gran historia.